Rabu, 29 Agustus 2018

HADIRILAH....!!!, SUBUH AKBAR di Masjid Agung Tasik Malaya

Hari Ahad, 2 September 2018
Jl. Masjid Agung, Tasik Mlaya
(MABIT di mulai ba'da Isya, Sabtu 1 September 2018)

Bersama :
KH. M. Al-Khaththath
KH. Cholil Ridwan
Dr. Eggi Sudjana
Ust. Abu Sa'ad
KH. Acep Saiful Mubarok, 
(Ketua MUI Kota Tasikmalaya)
KH. Aminuddin Bustomi MAg
Ust. Ahmad Al-hafidz
H. Supriyadi
Ust. Namruddin. DF
Ust. Dewa Putu
Fauzi Baadila
Ust. Didik

Call Center :
0812 1929 5295